Cách mạng và Tây Nguyên là đề tài rất lớn, rất thú vị cho điện ảnh Việt Nam… – Phần 2

Bạn biết không, có điều này thật thú vị: đây là những năm đồng bào Ka Tu và Kơ Dong có chữ viết. Mà người sáng tạo chữ viết cho họ chẳng phải là giáo sự nọ, tiến sĩ kia mà chính là mấy ông... Read More | Share it now!

Cách mạng và Tây Nguyên là đề tài rất lớn, rất thú vị cho điện ảnh Việt Nam… – Phần 1

Trò chuyện với nhà văn Nguyên Ngọc về Tây nguyên bao giờ cũng rất thú vị. Tác giả của những kịch bản phim truyện, tàu liệu Rừng xà nu, Đất nước đứng lên… thực sự là một nhà “ Tây nguyên... Read More | Share it now!